Na czym polega egzekucja z nieruchomości?

Egzekucja z nieruchomości jest jednym ze sposobów egzekucji świadczeń pieniężnych.

 

Egzekucja z nieruchomości należy do komornika działającego przy sądzie, w którego okręgu nieruchomość jest położona. Jeżeli nieruchomość jest położona w okręgu kilku sądów, wybór należy do wierzyciela (art. 921 kodeksu postępowania cywilnego). Z przepisu tego oraz innych przepisów wynika, że egzekucję z nieruchomości może prowadzić komornik z „terenu” nieruchomości i nie można wybrać komornika innego (jak w przypadku innych sposobów egzekucji).

 

O wszczęciu i ukończeniu egzekucji komornik zawiadamia sąd, przy którym działa. Sąd przez cały czas nadzoruje egzekucję z nieruchomości, co w szczególności przejawia się poprzez obecność sądu przy licytacji (wydawaniu postanowień o przybiciu) oraz poprzez wydawanie postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Etapy egzekucji z nieruchomości

 

Egzekucję z nieruchomości można podzielić na kilka wyraźnie rozdzielonych części:

  • zajęcie nieruchomości,
  • opis i oszacowanie,
  • licytacja i przybicie,
  • przysądzenie własności,
  • oraz podział sumy uzyskanej z egzekucji.

 

Komornik, po złożeniu przez wierzyciela wniosku o wszczęcie egzekucji z nieruchomości, wzywa dłużnika, aby zapłacił dług w ciągu dwóch tygodni pod rygorem przystąpienia do opisu i oszacowania. Jednocześnie z wysłaniem dłużnikowi wezwania komornik składa do sądu właściwego do prowadzenia księgi wieczystej wniosek o wpis o wszczęciu egzekucji lub o złożenie wniosku do zbioru dokumentów. W stosunku do dłużnika nieruchomość jest zajęta z chwilą doręczenia mu wezwania. W stosunku do dłużnika, któremu nie doręczono wezwania, jako też w stosunku do osób trzecich, nieruchomość jest zajęta z chwilą dokonania wpisu w księdze wieczystej lub złożenia wniosku komornika do zbioru dokumentów. Zajęcie i jego ujawnienie ma istotne znaczenie prawne. Np. po zajęciu rozporządzenie nieruchomością nie ma wpływu na dalsze postępowanie. Nabywca może uczestniczyć w postępowaniu w charakterze dłużnika. Staje się dłużnikiem rzeczowym i odpowiada za dług jak dłużnik, w zakresie egzekucji z nieruchomości.

 

W egzekucji z nieruchomości podejmowanie kolejnych kroków wymaga wniosków wierzyciela.

 

Tak jest w przypadku opisu i oszacowania. Na tym etapie dokonuje się dokładnego opisania nieruchomości, jej stanu prawnego i faktycznego. Ponadto oszacowuje się wartość nieruchomości – dokonuje tego rzeczoznawca majątkowy na zlecenie komornika.

Jeśli dłużnik albo inny uczestnik postępowania nie zaskarży opisu i oszacowania, to najwcześniej w dwa tygodnie po jego uprawomocnieniu się można wyznaczyć pierwszy termin licytacji. Jeśli w trakcie licytacji zostanie wyłoniony nabywca, to sąd udziela na jego rzecz tzw. przybicia. Następuje to w formie postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

 

Kolejnym etapem jest przysądzenie własności. Nastąpi ono wtedy, gdy po uprawomocnieniu się postanowienia o przybiciu i wezwaniu przez sąd, nabywca wpłaci całą cenę nieruchomości i tym samym wypełni tzw. warunki licytacyjne. Prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności przenosi własność nieruchomości na nowego właściciela. Chwila przysądzenia własności kończy egzekucję z nieruchomości oraz ma doniosłe znaczenie prawne w kwestii wygaśnięcia obciążeń zajętej nieruchomości. Z reguły bowiem nieruchomość staje się wolna od tych obciążeń bez konieczności dokonywania dodatkowych czynności.

 

Suma uzyskana z egzekucji z nieruchomości podlega podziałowi w tzw. planie podziału. Ustala się w nim kwoty przypadające na poszczególnych wierzycieli oraz ewentualnie kwotę, którą otrzymuje dłużnik (jeśli zadłużenie było mniejsze niż suma długu wraz z kosztami).

Powyżej opisana procedura może się wydłużyć. Może to nastąpić np. wskutek konieczności przeprowadzenia drugiej licytacji (jeśli pierwszy termin licytacji okaże się bezskuteczny), albo z powodu zaskarżenia czynności sądu lub komornika w trakcie postępowania.

Utrata nieruchomości przez dłużnika otwiera drogę do podjęcia działań zmierzających do uzyskania przez nabywcę licytacyjnego posiadania nieruchomości.

 

Może to nastąpić poprzez wszczęcie postępowania „eksmisyjnego”.

 

Twoja nieruchomość jest zadłużona? Pomożemy Ci uniknąć egzekucji komorniczej. Zapewniamy usługi w zakresie zakupu zadłużonych nieruchomości na Śląsku - sprawdź naszą ofertę.

 

Nostron logo

Nostron

Adres korespondencyjny:

ul. Emanuela Imieli 14

41-605 Świętochłowice

 

telefon: +48 501 758 518

e-mail: biuro