Czym są wierzytelności?

Wierzytelność to w prostych słowach prawo wierzyciela do domagania się od dłużnika spełnienia określonego świadczenia. Wierzytelności mogą być pieniężne jak i niepieniężne. W naszej praktyce zajmujemy się tymi pierwszymi.

 

 

Wierzytelność a roszczenie

Od wierzytelności należy odróżnić pojęcie roszczenia, którym jest uprawnienie polegające na możliwości domagania się od indywidualnie określonej osoby (lub grupy indywidualnie określonych osób) jakiegoś zachowania się. Zatem na przykładzie wierzytelności pieniężnych można powiedzieć, że wierzytelność to prawo z którego wynika możliwość żądania zapłaty przez dłużnika określonej sumy pieniężnej.

 

Co do zasady wierzytelności pieniężne są zbywalne. Przeniesienie wierzytelności następuje na podstawie umowy przelewu, zwanej też cesją.

W umowie cesji cedentem nazywa się wierzyciela czyli zbywcę wierzytelności, zaś nabywcę nazywa się cesjonariuszem.

 

Zakup wierzytelności - na czym polega?

Zgodnie z art. 509 kodeksu cywilnego z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wierzytelności wszystkie prawa z nią związane, a w szczególności roszczenie o odsetki. Jeśli umowa cesji nie przewiduje szczególnych warunków, nabywca wstępuje w ogół praw przysługujących dotychczasowemu wierzycielowi, które ten z kolei w całości traci. Przykładem praw związanych mogą być przede wszystkim zabezpieczenia wierzytelności, roszczenie o zapłatę kar umownych i wskazane w przepisie odsetki.

 

Zgodnie z zasadami ogólnymi, przelew wierzytelności nie wymaga zgody dłużnika. Należy jednak wskazać, że o przelewie powinno zawiadomić się dłużnika. Czynność ta ma pewne znaczenie prawne. Po zawiadomieniu, dokonana przez dłużnika do rąk pierwotnego wierzyciela (cedenta) płatność, jest bezskuteczna wobec cesjonariusza. Ujmując to prościej – cesjonariusz ma nadal roszczenie do dłużnika o zapłatę całej nabytej sumy. Dłużnik w takim przypadku może wystąpić do cedenta o zwrot wpłaconej kwoty.

 

Nie ma żadnych przeszkód, aby przedmiotem cesji była tylko cześć wierzytelności np. określona kwotowo lub procentowo. Przepisy ponadto nie ograniczają możliwości zawarcia umowy przelewu pod warunkiem (zawieszającym lub rozwiązującym), np. wskazując, że wierzytelność przechodzi na cesjonariusza na okres 100 dni, a jeśli w tym czasie nie zostanie zaspokojone roszczenie wynikając z tej wierzytelności, wróci ona z powrotem do cedenta.

 

Forma umowy cesji jest dowolna. Przelew może być odpłatny jak i darmowy. Zazwyczaj wierzytelność cedowana jest za cenę stanowiącą ułamek jej wartości. W praktyce zatem zapis umowy przyjmuje postać np. taką: cedent przenosi na cesjonariusza wierzytelność w wysokości 10000 złotych wynikającą z faktury VAT nr 1/2018, za cenę 6000 złotych.

 

Mimo że żadnej przepis nie narzuca formy przelewu to należy wskazać, że brak określonej formy umowy może utrudnić cesjonariuszowi dochodzenie roszczenia. Jest tak np. w przypadku nabycia wierzytelności objętej tytułem wykonawczym (wyrokiem lub nakazem zapłaty).  W takim przypadku nabywca wierzytelności chcący dochodzić wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym, musi uzyskać klauzulę wykonalności. Sąd nie nada jej jednak na jego rzecz, jeśli umowa nie będzie stanowiła dostatecznej podstawy (dowodu) wymienionego w przepisach kodeksu postępowania cywilnego.

 

Usługi świadczone przez firmę windykacyjną NOSTRON obejmują zakup wierzytelności w Katowicach, Chorzowie i pobliskich miastach Aglomeracji Śląskiej. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą.

 

Nostron logo

Nostron

Adres korespondencyjny:

ul. Emanuela Imieli 14

41-605 Świętochłowice

 

telefon: +48 501 758 518

e-mail: biuro